Resumo das Programacións

MP0941 Configuración de sistemas mecatrónicos
MP0943 Integración de sistemas
MP0944 Simulación de sistemas mecatrónicos
MP0946 Formación e Orientación Laboral
MP0947 Empresa e Iniciativa Emprendedora