Procedemento de Avaliación, Recoñecemento e Acreditación de Competencias Profesionais (ARA)

Programa cofinanciado polo Ministerio de Educación y Formación Profesional no marco do Programa de Cooperación Territorial “Plan De Formación Profesional Para El Crecimiento Económico y Social y La Empleabilidad”, e pola Unión Europea-NextGenerationEU.

O proceso de Acreditación consiste en recoñecer e avaliar as competencias profesionais adquiridas polas persoas no desenvolvemento do seu traballo ou por outras vías non formais de formación, mediante procedementos que garantan a fiabilidade, a obxectividade e o rigor técnico da avaliación.

A continuación podes acceder á información xeral relacionada co proceso de Acreditación de Competencias.

Neste apartado se publican as listaxes de persoas solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais.

Para ter dereito a participar nas fases de asesoramento e avaliación, a persoa candidata que saia admitida nas listaxes definitivas de admitidos e excluídos terá que formalizar o pagamento das taxas correspondentes previamente á realización de cada unha das fases.

Na seguinte ligazón podes descargar a información relativa ao pago das taxas para participar no proceso de acreditación de competencias.

Neste apartado publicarase a información relativa ás distintas reunións para o asesoramento das persoas admitidas.

Neste apartado pode consultarse a información relativa ás últimas convocatorias do proceso de acreditación de competencias profesionais.


PÁXINA PRINCIPAL DO PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS:

http://www.edu.xunta.gal/fp/acredita

CORREO ELECTRÓNICO DO DEPARTAMENTO DE ACREDITACIÓN CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO:

acreditacion.cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.gal

IMPORTANTE: No correo faga unha breve descrición que nos permita identificar a súa dúbida.