Instalaciones solares fotovoltaicas


Fondo: Descrición

A evolución e o desenvolvemento que nos últimos anos experimentou a xeración de enerxía mediante o uso de recursos renovables e en concreto as relacionadas coa radiación solar para obter enerxía eléctrica, levan a dispoñer de persoal cualificado capaz de levar a cabo a montaxe e mantemento das instalacións precisas para iso. Tendo en conta que España goza deste recurso natural e inesgotable en grandes cantidades, concluímos que este sector debe converterse nun alicerce fundamental para o noso país co obxectivo de ir diminuíndo a dependencia enerxética do exterior, o que, ademais dos beneficios económicos que iso implica, redunda de forma importante e directa na preservación do medio ambiente.

Neste libro, ademais dos necesarios contidos teórico-prácticos, relaciónase o marco normativo que afecta as instalacións solares fotovoltaicas, tanto na súa fase de proxecto como na de montaxe, explotación, mantemento e desmantelamento ao final da súa vida útil. Así mesmo, especifícanse os requisitos necesarios para a súa legalización e posta en marcha. Ademais, faise referencia ás normas de seguridade e á prevención de riscos laborais, de aplicación imprescindible para evitar accidentes e danos persoais.

O alumno terá á súa disposición diferentes tipos de recursos de carácter teórico-prácticos para facilitar o seu proceso de aprendizaxe e, por tanto, identificar as áreas funcionais da mesma e facer máis sinxela a súa asimilación.