Guía Documental (Sistema de Xestión da Calidade)

Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Inicio de curso Reunion Departamento: elección horarios. Logo do Claustro Inicio de Curso PR.81.PLA Proposta Elección módulos
Conv: MD.74.CIN.01
Acta: MD.74.CIN.02
Programación de módulos Control entrega programación (LOXSE) ou validar en aplicación (LOE). Ata o 15 Outubro PR.85.PRO LOXSE: MD.85.PRO.02
LOE: Aplicación
Homoxenización criterios avaliación/cualificación Convocar o profesorado implicado para realizar a homoxeneización de criterios (rexistro en acta) Antes da entrega das programacións PR.71.CAL Acta: MD.74.CIN.02
Activ. Complementarias á Formación Recoller as actividades complementarias á formación e logo aprobalas no departamento. Ata o 15 Outubro PR.85.ACF MD.85.ACF.01
MD.85.ACF.04 Autor. Imaxe Persoal
Mantemento Na primeira reunión de Departamento do curso seguinte, asígnanse os responsables de revisión de equipos (revisar si viñeron, si están adecuados marcado CEE e que non supoñan ningún risco para o profesorado/alumnado, etc), quedando recollida en acta da segunda reunión de Departamento os resultados da mesma. Ademais, levaranse a cabo as actividades de mantemento preventivo e correctivo. Ata o 15 Setembro PR.84.MAN Conv: MD.74.CIN.01
Acta: MD.74.CIN.02
MD.84.MAN.01 Plan de mant.
MD.84.MAN.02 Repostos min.
Petición de equipamento
Parte de avaría
Formación Recoller as necesidades formativas dos docentes do departamento. Enviar a Coordinadora de Formación. Ata o 15 Outubro PR.71.FOR MD.71.FOR.02
Programación do departamento Redactar e presentar a programación do departamento. Ata o 15 Outubro PR.81.PLA MD.81.PLA.05 Prog. Depart.
MD.81.PLA.07 Proposta Act. Form. Emprego
Idioma da docencia dos módulos Cubrir estadillo módulos galego/castelan Ata o 15 Outubro Xefatura
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Programación de módulos Control entrega programación (LOXSE) ou validar en aplicación (LOE). Ata o 15 Outubro PR.85.PRO LOXSE: MD.85.PRO.02
LOE: Aplicación
Celebración da sesión de calibración Convocar o profesorado implicado para realizar a calibración. Antes da 1ª avaliación PR.71.CAL MD.71.CAL.01 Informe de Calibración
Activ. Complementarias á Formación Recoller as actividades complementarias á formación e logo aprobalas no departamento. Ata o 15 Outubro PR.85.ACF MD.85.ACF.01
MD.85.ACF.04 Autor. Imaxe Persoal
Formación Recoller as necesidades formativas dos docentes do departamento. Enviar a Coordinadora de Formación. Ata o 15 Outubro PR.71.FOR MD.71.FOR.02
Programación do departamento Redactar e presentar a programación do departamento. Ata o 15 Outubro PR.81.PLA MD.81.PLA.05
Idioma da docencia dos módulos Cubrir estadillo módulos galego/castelan Ata o 15 Outubro Xefatura
Reunión mensual do departamento Convocar a reunión mensual de departamento Mensual R.O.C. Conv: MD.74.CIN.01
Acta: MD.74.CIN.02
Tratarase ademais a información das programacións ao alumnado e o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo). Recollerase en acta. Outubro PR.85.PRO
Mantemento Mantemento correctivo PR.84.MAN Parte de avaría
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Reunión mensual do departamento Convocar a reunión mensual de departamento Mensual R.O.C. Conv: MD.74.CIN.01
Acta: MD.74.CIN.02
Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e o resultado da enquisa de acollemento, sendo recollidos en acta. Mensual PR.85.PRO
Mantemento Mantemento correctivo PR.84.MAN Parte de avaría
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Reunión mensual do Departamento Convocar a reunión mensual de departamento Mensual R.O.C. Conv: MD.74.CIN.01
Acta: MD.74.CIN.02
Tratarase ademais o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta. Mensual PR.85.PRO
Tratarase ademais a valoración das ACFs (indicando realizadas, ou non realizadas, participación, no centro-fora, obxectivos cumpridos, propostas de mellora de ser o caso, etc). e recollido en acta. Trimestral PR.85.ACF
Mantemento Mantemento correctivo PR.84.MAN Parte de avaría
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Reunión mensual do Departamento Convocar a reunión mensual de departamento Mensual R.O.C. Conv: MD.74.CIN.01
Acta: MD.74.CIN.02
Tratarase ademais o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta. Mensual PR.85.PRO
Mantemento Mantemento correctivo PR.84.MAN Parte de avaría
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Reunión mensual do departamento Convocar a reunión mensual de departamento Mensual R.O.C. Conv: MD.74.CIN.01
Acta: MD.74.CIN.02
Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e o resultado da enquisa de satisfacción docente-acf, sendo recollidos en acta. Mensual PR.85.PRO
Mantemento Mantemento correctivo PR.84.MAN Parte de avaría
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Reunión mensual do Departamento Convocar a reunión mensual de departamento Mensual R.O.C. Conv: MD.74.CIN.01
Acta: MD.74.CIN.02
Tratarase ademais o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta. Mensual PR.85.PRO
Tratarase ademais a valoración das ACFs (indicando realizadas, ou non realizadas, participación, no centro-fora, obxectivos cumpridos, propostas de mellora de ser o caso, etc). e recollido en acta. Trimestral PR.85.ACF
Mantemento Mantemento correctivo PR.84.MAN Parte de avaría
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Reunión mensual do Departamento Convocar a reunión mensual de departamento Mensual R.O.C. Conv: MD.74.CIN.01
Acta: MD.74.CIN.02
Tratarase ademais o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta. Mensual PR.85.PRO
Mantemento Mantemento correctivo PR.84.MAN Parte de avaría
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Reunión mensual do Departamento Convocar a reunión mensual de departamento Mensual R.O.C. Conv: MD.74.CIN.01
Acta: MD.74.CIN.02
Tratarase ademais o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta. Mensual PR.85.PRO
Mantemento Mantemento correctivo PR.84.MAN Parte de avaría
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Reunión mensual do Departamento Convocar a reunión mensual de departamento Mensual R.O.C. Conv: MD.74.CIN.01
Acta: MD.74.CIN.02
Tratarase ademais o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta. Mensual PR.85.PRO
Tratarase ademais a valoración das ACFs (indicando realizadas, ou non realizadas, participación, no centro-fora, obxectivos cumpridos, propostas de mellora de ser o caso, etc). e recollido en acta. Trimestral PR.85.ACF
Memoria do Departamento Realizar e entregar a Memoria do Departamento ó Xefe de Formación. Ao final de curso PR.81.PLA MD.81.PLA.06 Memoria Dep
Control entrega Memorias
Realizar o control de entrega de memorias de módulos do departamento. Entregalo ó Xefe de Formación para validación. Ao final de curso PR.85.PRO MD85.PRO.06 Folla entrega memorias
Mantemento Ao remate de cada curso, cada Departamento ou Ciclo revisa os seus equipos, quedando constancia na Memoria final de curso de cada Departamento.
Mantemento correctivo
PR.84.MAN Petición de equipamento
Parte de avaría

Ademais das funcións de titoría de ciclos, as funcións da titoría de FCT son as seguintes:

MES Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Setembro Programación Elaborar a programación de FCT e do módulo de proxecto.
Setembro PR.85.FCT Programación módulo Proxecto
Período de FCT Exencións
Tramitar e emitir informe. Antes da FCT PR.85.FCT MD.85.FCT.07 proposta exención FCT
Renuncias Informar sobre a tramitación das renuncias ao módulo de FCT. Dous meses antes da Avaliación Final da FCT PR.85.FCT MD.85.FCT.04 solicitude renuncia matr. FCT
Novas empresas Contacto con novas empresas, de non existir prazas suficientes. Antes da FCT PR.85.FCT MD.85.FCT.02 datos nova empresa
Programa formativo Informar o alumnado e entregar cartafol. Antes da FCT PR.85.FCT MD.85.FCT.01 rexistro entrega cartafois
Libro titoría FCT Fichas alumnado, plan de visitas, actas de reunións quincenais no centro. Durante a FCT
Actas: cda 15 días
PR.85.FCT MD.85.FCT.03 actas
Seguimento Visitar as empresas c/15 días. Recibir o alumnado no centro c/15 días. Durante a FCT PR.85.FCT MD.85.FCT.03 actas
Exclusión Apercibimento e comunicación da exclusión da realización do módulo de FCT por acumulación de faltas de asistencia e/ou actitude incorrecta. Durante a FCT PR.85.FCT MD.85.FCT.05 aperc
MD.85.FCT.06 com
Maio-Xuño Enquisas Empresas e alumnado Xuño PR.85.FCT Aplicación de Enquisas Alumn.
Aplicación de Enquisas Empr.
Avaliación Avaliación final e proposta de título Según calendario PR.85.FCT Asinar actas do XADE
Memoria Entrega da memoria a X. Dpto. Xuño PR.85.FCT MD.85.PRO.04
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Funcións da titoría “Libro da titoría” e PAT entregados na reunión con XE e DIOP. Todo o curso PR.85.ORI MD.85.ORI.03
Acollemento alumnado Acoller o alumnado e amosarlle as instalacións ao de nova incorporación. O día da presentación do curso PR.85.ACO Guía do alumnado 19-20
Pasar a enquisa de acollemento logo de rematado o proceso. Aos 15 días do inicio do curso PR.85.ACO Aplicación de enquisas
Activ. Complementarias á Formación Solicitar a autorización do uso da imaxe do alumnado. Ao inicio do curso PR.85.ACF MD.85.ACF.03
Faltas Tramitar anulacións de matrícula. Nos 5 primeiros días de curso PR.85.AUL MD.85.AUL.01 Aper
MD.85.AUL.02 Com
Avaliación inicial. Coñecer características significativas do grupo. Informar ao equipo docente. Logo de pechado o prazo de matrícula. PR.85.AVA

Cuestionario alumnado
MD74CIN02 Acta reunión

Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Elección delegado/a Entregar acta na xefatura de estudos. Gardar copia. 1ª quincena outubro PR.85.ORI
IT.85.ORI.01
MD.85.ORI.04 Acta elec
Acollemento alumnado Analizar informe e informar en reunión de equipo docente. Despois de pasar as enquisas PR.85.ACO Informe da Aplicación de Enquisas
Funcións Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.). Cando xurda Libre Libre
Reunións de equipo docente Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes PR.85.AUL MD.74.CIN.01 Conv
MD.74.CIN.02 Acta
Seguimento da programación. Entregar ao Xefe dpto en < 80%.
Mensual PR.85.PRO Caderno / aplicación
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal PR.85.AUL XADE
Comunicar o control das faltas. Semanal/quincenal PR.85.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos PR.85.AUL MD.85.AUL.03 Aper
MD.85.AUL.04 Com
Ou modelos do XADE
Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas PR.85.AUL MD.85.AUL.05 Aper
Ou modelo do XADE
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas PR.85.AUL MD.85.AUL.06 Com
Ou modelo do XADE
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Funcións Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.). Cando xurda Libre Libre
Reunións de equipo docente Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes PR.85.AUL MD.74.CIN.01 Conv
MD.74.CIN.02 Acta
Seguimento da programación. Entregar ao Xefe dpto en < 80%.
Mensual PR.85.PRO Caderno / aplicación
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal PR.85.AUL XADE
Comunicar o control das faltas. Semanal/quincenal PR.85.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos PR.85.AUL MD.85.AUL.03 Aper
MD.85.AUL.04 Com
Ou modelos do XADE
Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas PR.85.AUL MD.85.AUL.05 Aper
Ou modelo do XADE
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas PR.85.AUL MD.85.AUL.06 Com
Ou modelo do XADE
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Funcións Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.). Cando xurda Libre Libre
Reunións de equipo docente Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes PR.85.AUL MD.74.CIN.01 Conv
MD.74.CIN.02 Acta
Seguimento da programación. Entregar ao Xefe dpto en < 80%.
Mensual PR.85.PRO Caderno / aplicación
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal PR.85.AUL XADE
Comunicar o control das faltas. Semanal/quincenal PR.85.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos PR.85.AUL MD.85.AUL.03 Aper
MD.85.AUL.04 Com
Ou modelos do XADE
Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas PR.85.AUL MD.85.AUL.05 Aper
Ou modelo do XADE
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas PR.85.AUL MD.85.AUL.06 Com
Ou modelo do XADE
Avaliación 1ª: presidir a sesión de avaliación. Según calendario PR.85.AVA Asinar acta no XADE
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal PR.75.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos PR.85.AUL MD.85.AUL.03 Aper
MD.85.AUL.04 Com
Ou modelos do XADE
Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas PR.85.AUL MD.85.AUL.05 Aper
Ou modelo do XADE
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas PR.85.AUL MD.85.AUL.06 Com
Ou modelo do XADE
Funcións Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.).
Cando xurda Libre
Libre
Satisfacción do labor docente (SLD) Pasar enquisas SLD ao alumnado. Xaneiro PR.75.AUL Aplicación de enquisas
Reunións de equipo docente (Titor/a 2º) Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes PR.85.AUL MD.74.CIN.01 Conv
MD.74.CIN.02 Acta
Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual PR.75.PRO
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Funcións Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.). Cando xurda Libre Libre
Satisfacción do labor docente
Analizar o informe e informar en reunión do equipo docente
Despois de pasar as enquisas PR.85.AUL Informe da Aplicación de Enquisas
Reunións de equipo docente Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes PR.85.AUL MD.74.CIN.01 Conv
MD.74.CIN.02 Acta
Seguimento da programación. Entregar ao Xefe dpto en < 80%.
Mensual PR.85.PRO Caderno / aplicación
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal PR.85.AUL XADE
Comunicar o control das faltas. Semanal/quincenal PR.85.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos PR.85.AUL MD.85.AUL.03 Aper
MD.85.AUL.04 Com
Ou modelos do XADE
Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas PR.85.AUL MD.85.AUL.05 Aper
Ou modelo do XADE
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas PR.85.AUL MD.85.AUL.06 Com
Ou modelo do XADE
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Funcións Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.). Cando xurda Libre Libre
Reunións de equipo docente Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes PR.85.AUL MD.74.CIN.01 Conv
MD.74.CIN.02 Acta
Seguimento da programación. Entregar ao Xefe dpto en < 80%.
Mensual PR.85.PRO Caderno / aplicación
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal PR.85.AUL XADE
Comunicar o control das faltas. Semanal/quincenal PR.85.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos PR.85.AUL MD.85.AUL.03 Aper
MD.85.AUL.04 Com
Ou modelos do XADE
Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas PR.85.AUL MD.85.AUL.05 Aper
Ou modelo do XADE
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas PR.85.AUL MD.85.AUL.06 Com
Ou modelo do XADE
Satisfacción do labor docente. Pasar enquisas SLD ao alumnado. Antes da 2ª avaliación. PR.85.AUL Aplicación de enquisas
Avaliación 2ª: presidir a sesión de avaliación. Según calendario. PR.85.AVA Asinar acta no XADE
Recuperación Entregar ao alumnado o informe individualizado e arquivar o documento en Secretaría (expediente alumnado). Despois da avaliación parcial de marzo. PR.85.AVA MD.85.AVA.01 informe individualizado
Reclamacións avaliación final previas a FCT. Recoller as reclamacións entregadas en secretaría. Nos 2 días despois da entrega de notas. PR.85.AVA Resolver en 5 días
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Funcións Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.). Cando xurda Libre Libre
Satisfacción do labor docente
Analizar o informe e informar en reunión do equipo docente
Despois de pasar as enquisas PR.85.AUL Informe da Aplicación de Enquisas
Reunións de equipo docente Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes PR.85.AUL MD.74.CIN.01 Conv
MD.74.CIN.02 Acta
Seguimento da programación. Entregar ao Xefe dpto en < 80%.
Mensual PR.85.PRO Caderno / aplicación
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal PR.85.AUL XADE
Comunicar o control das faltas. Semanal/quincenal PR.85.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos PR.85.AUL MD.85.AUL.03 Aper
MD.85.AUL.04 Com
Ou modelos do XADE
Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas PR.85.AUL MD.85.AUL.05 Aper
Ou modelo do XADE
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas PR.85.AUL MD.85.AUL.06 Com
Ou modelo do XADE
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Funcións Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.). Cando xurda Libre Libre
Reunións de equipo docente Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes PR.85.AUL MD.74.CIN.01 Conv
MD.74.CIN.02 Acta
Seguimento da programación. Entregar ao Xefe dpto en < 80%.
Mensual PR.85.PRO Caderno / aplicación
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal PR.85.AUL XADE
Comunicar o control das faltas. Semanal/quincenal PR.85.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos PR.85.AUL MD.85.AUL.03 Aper
MD.85.AUL.04 Com
Ou modelos do XADE
Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas PR.85.AUL MD.85.AUL.05 Aper
Ou modelo do XADE
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas PR.85.AUL MD.85.AUL.06 Com
Ou modelo do XADE
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Funcións Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.). Cando xurda Libre Libre
Reunións de equipo docente Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes PR.85.AUL MD.74.CIN.01 Conv
MD.74.CIN.02 Acta
Seguimento da programación. Entregar ao Xefe dpto en < 80%.
Mensual PR.85.PRO Caderno / aplicación
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal PR.85.AUL XADE
Comunicar o control das faltas. Semanal/quincenal PR.85.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos PR.85.AUL MD.85.AUL.03 Aper
MD.85.AUL.04 Com
Ou modelos do XADE
Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas PR.85.AUL MD.85.AUL.05 Aper
Ou modelo do XADE
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas PR.85.AUL MD.85.AUL.06 Com
Ou modelo do XADE
Avaliación 3ª e final: presidir a sesión de avaliación. Según calendario. PR.85.AVA Asinar acta no XADE
Recuperación Entregar ao alumnado o informe individualizado e arquivar o documento en Secretaría (expediente alumnado). Despois da avaliación parcial e final, en xuño.. PR.85.AVA MD.85.AVA.01 informe individualizado
Reclamacións. Recoller as reclamacións entregadas en secretaría. Nos 2 días despois da entrega de notas. PR.85.AVA Resolver en 5 días
Memoria final ciclo Elaborar a memoria final de ciclo para entregar ao Xefe de Departamento. Ao final de curso PR.85.PRO MD.85.PRO.05 Ciclo ord.
MD.85.PRO.07 Ciclo adult.
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Programación de módulos Elaborar a programación do/s módulo/s que se vaian impartir 15 Outubro PR.85.PRO
IT.85.PRO.01
LOXSE: MD.85.PRO.01
LOE: Aplicación
Homoxeneización 15 Outubro PR.71.CAL Homoxeneización coa xefatura do dpto. (Acta Dep.)
Calibración, cando proceda. Según plan calibración PR.71.CAL MD.71.CAL.01
Informar o alumnado (obxectivos, contidos, criterios de cualificación, etc.) Na primeira semana do curso PR.85.PRO Resumo programación para o alumnado
Actividades Complementarias á Formación Propor as actividades complementarias á formación para o(s) seu(s) grupo(s) 15 Outubro PR.85.ACF MD.85.ACF.02 Ficha Solic.
MD.85.ACF.05
Autoriz. Saída
Profesorado de nova incorporación Coñecer a “guía do profesorado” do CIFP. Incorporación ao centro. PR.71.ACP Guía do profesorado.
Cubrir o xustificante de acollemento. Aos 15 días da incorporación. PR.71.ACP Por aplicación de Enquisas (solicitar contrasinal ao Xefe de Estudios)
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… á disposición ou por requirimento da dirección. Seguimento semanal sempre no centro.
PR.85.AUL Formato libre
Posible modelo
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual PR.85.PRO LOXSE: MD.85.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente Control semanal polo/a titor/ora PR.85.AUL XADE
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… á disposición ou por requirimento da dirección. Seguimento semanal sempre no centro.
PR.85.AUL Formato libre
Posible modelo
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual PR.85.PRO LOXSE: MD.85.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente Control semanal polo/a titor/ora PR.85.AUL XADE
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… á disposición ou por requirimento da dirección. Seguimento semanal sempre no centro. PR.85.AUL Formato libre
Posible modelo
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente Seguimento mensual PR.85.PRO LOXSE: MD.85.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora PR.85.AUL XADE
Avaliación 1ª parcial: pór as notas no XADE;
avaliar
Según calendario 1ª Aval. PR.85.AVA Actas de avaliación
XADE: asinar
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… á disposición ou por requirimento da dirección. Seguimento semanal sempre no centro.
PR.85.AUL Formato libre
Posible modelo
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual PR.85.PRO LOXSE: MD.85.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente Control semanal polo/a titor/ora PR.85.AUL XADE
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… á disposición ou por requirimento da dirección. Seguimento semanal sempre no centro.
PR.85.AUL Formato libre
Posible modelo
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual PR.85.PRO LOXSE: MD.85.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente Control semanal polo/a titor/ora PR.85.AUL XADE
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… á disposición ou por requirimento da dirección. Seguimento semanal sempre no centro.
PR.85.AUL Formato libre
Posible modelo
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual PR.85.PRO LOXSE: MD.85.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora PR.85.AUL XADE
Avaliación 2ª parcial: pór as notas no XADE;
avaliar.
Según calendario 2ª Aval. PR.85.AVA Actas de avaliación
XADE: asinar
Recuperación En alumnado de 2º curso, previa á FCT, planificar as actividades de recuperación Despois da avaliación parcial de marzo. PR.85.AVA MD.85.AVA.01 informe individualizado
Reclamacións Atender as reclamacións que xurdan. Na avaliación final de módulos de 2º. PR.85.AVA Informe departamento: formato libre
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… á disposición ou por requirimento da dirección. Seguimento semanal sempre no centro.
PR.85.AUL Formato libre
Posible modelo
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual PR.85.PRO LOXSE: MD.85.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente Control semanal polo/a titor/ora PR.85.AUL XADE
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… á disposición ou por requirimento da dirección. Seguimento semanal sempre no centro.
PR.85.AUL Formato libre
Posible modelo
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual PR.85.PRO LOXSE: MD.85.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente Control semanal polo/a titor/ora PR.85.AUL XADE
Actividade Acción Prazo Procedemento Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… á disposición ou por requirimento da dirección. Seguimento semanal sempre no centro.
PR.85.AUL Formato libre
Posible modelo
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual PR.85.PRO LOXSE: MD.85.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora PR.85.AUL XADE
Avaliación 3ª e final: pór as notas no XADE; avaliar. Según calendario 3ª Aval. PR.85.AVA Actas de avaliación
XADE: asinar
Recuperación Planificar as actividades de recuperación para alumnado con módulos pendentes. Despois da avaliación parcial e final, en xuño.
PR.85.AVA MD.85.AVA.01 informe individualizado
Reclamacións Atender as reclamacións que xurdan. Na avaliación final. PR.85.AVA Informe departamento: formato libre
Memoria final de módulo(s) Realizar e entregar a memoria final de módulo(s) á titoría da ensinanza. Ao final de curso.
PR.85.PRO MD.85.PRO.04 memoria final módulo.