Curso 2014 / 2015

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Ciclo Formativo Réxime

CF FP Básica Electricidade e Electrónica

Réxime Ordinario

CM Instalacións eléctricas e automáticas

Réxime Ordinario de Mañá, de Tarde e Adultos a Distancia

CM Instalacións de telecomunicacións

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde.

CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

Réxime Ordinario de Mañá

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Réxime Ordinario de Mañá, Adultos a Distancia e Dual

CS Automatización e robótica industrial

Réxime Ordinario de Tarde

CS Mantemento electrónico

Réxime Ordinario de Mañá

FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓN E MANTEMENTO

Ciclo Formativo Réxime

CS Mecatrónica Industrial

Réxime Dual

FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA

Ciclo Formativo Réxime

CM Soldadura e caldeiraría

Réxime Ordinario de Mañá e Adultos Presencial

CS Construcións metálicas

Réxime Ordinario de Mañá

FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA

Ciclo Formativo Réxime

CM Carpintaría e moble

Réxime Ordinario de Mañá

CM Instalación e amoblamento

Réxime Ordinario de Tarde

CS Deseño e amoblamento

Réxime Adultos a Distancia

FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA

Ciclo Formativo Réxime

CM Laboratorio

Réxime Ordinario de Mañá

CS Química ambiental

Réxime Ordinario de Mañá

CS Laboratorio de análise e de control de calidade

Réxime Ordinario de Mañá e Adultos Presencial

FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

Ciclo Formativo Réxime

CM Carrozaría

Réxime Ordinario de Mañá

CM Electromecánica de vehículos automóbiles

Réxime Ordinario de Mañá, de Tarde, Adultos Presencial e Dual

CS Automoción

Réxime Ordinario de Mañá e Adultos Presencial