Mensaxe de aviso

Submissions for this form are closed.

DEPARTAMENTO DE CALIDADE - PROGRAMAS INTERNACIONAIS

FORMULARIO ERASMUS+

Formulario para o alumnado interesado en participar en mobilidades no estranxeiro. Pregámoslle que cobra os seguintes datos (*campo obrigatorio), tendo en conta a seguinte información sobre o uso que se lle vai dar aos seus datos persoais:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
 Responsable do tratamento  Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Secretaría Xeral Técnica.
 Finalidades do tratamento Recoller información do alumnado para tramitar a súa solicitude de mobilidade nun programa de Erasmus +.
 Lexitimación para o tratamento  Consentimento da persoa interesada.
 Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais