Acreditación de Competencias - Convocatoria 2020


Acreditación de competencias 2020. Inicio da fase de asesoramento. Publicación das datas de convocatoria á primeira reunión de grupo.

Dada a situación derivada do COVID, e para ter en conta as situacións de algunhas persoas en circunstancias excepcionais (enfermos, corentenas, outras comunidades en fases de desescalada diferentes, ...); os asesores e asesoras poranse en contacto para facilitar información sobre o desenvolvemento das reunións. En todo caso, as persoas da nosa comunidade autónoma na que xa rematou o estado de alarma, debe informarse, ademais de no seu expediente nas listaxes de reunións que se publicarán no portal de fp e nas páxinas web dos centros, e que poden ver no enlace seguinte:

Accedendo ao seu expediente, na pestana 2.2 nesta aplicación, atopará a convocatoria á reunión de asesoramento e deberá confirmar a súa recepción e conformidade, o que servirá de comunicación ao asesor ou asesora.

Recordar que a reunión é obrigatoria, e a falta de asistencia inxustificada provocará a perda de condición de admitido/a ao procedemento. A xustificación deberá ser presentada no centro nos cinco días seguintes aos da sesión, por escrito e acompañada da documentación xustificativa.

Share this post