Equipos eléctricos y electrónicos


Fondo: Descrición

O alumnado, profesionais e calquera persoa interesada poderán adquirir con este libro unha formación totalmente actualizada que lles permitirá realizar operacións auxiliares de montaxe, mantemento e conexionado de equipos eléctricos e electrónicos.
ÍNDICE

Esta obra emprega unha linguaxe técnica, pero moi didáctica e fácil de entender. Ademais, inclúe un gran número de ilustracións, fotografías, esquemas de montaxe, detalles de conexionado e ensamblado, diagramas explicativos, táboas e casos prácticos que ofrecen unha metodoloxía de traballo moi atractiva, conha finalidade de axilizar a dinámica da clase e favorecer a atención permanente do alumnado, facilitando así a aprendizaxe.