PROBAS LIBRES

PROGRAMACIÓNS (ATENCIÓN: Convocatoria 2017-18)

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Ciclo Medio de Instalacións eléctricas e automáticas

Ciclo Medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas (Probas Libres)
MP0232 Automatismos Industriais
MP0233 Electrónica
MP0234 Electrotecnia
MP0235 Instalacións Eléctricas Interiores
MP0236 Instalacións de Distribución
MP0237 Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións en Vivendas e Edificios
MP0238 Instalacións Domóticas
MP0239 Instalacións Solares Fotovoltaicas
MP0240 Máquinas Eléctricas
MP0241 Formación e Orientación Laboral
MP0242 Empresa e Iniciativa Emprendedora

Ciclo Medio de Instalacións de telecomunicacións

Ciclo Medio de Instalacións de Telecomunicacións (Probas Libres)
MP0237 Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións en Vivendas e Edificios
MP0238 Instalacións Domóticas
MP0359 Electrónica Aplicada
MP0360 Equipamentos Microinformáticos
MP0361 Infraestruturas de Redes de Datos e Sistemas de Telefonía
MP0362 Instalacións Eléctricas Básicas
MP0363 Instalacións de Megafonía e Sonorización
MP0364 Circuíto Pechado de Televisión e Seguridade Electrónica
MP0365 Instalacións de Radiocomunicacións
MP0366 Formación e Orientación Laboral
MP0367 Empresa e Iniciativa Emprendedora

Ciclo Superior de Sistemas electrotécnicos e automatizados

Ciclo Superior de Sistemas Electrotécnicos e Automatizados (Probas Libres)
MP0517 Procesos en Instal. de Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións
MP0518 Técnicas e Procesos en Instalacións Eléctricas
MP0519 Documentación Técnica en Instalacións Eléctricas
MP0520 Sistemas e Circuítos Eléctricos
MP0521 Técnicas e Procesos en Instalacións Domóticas e Automáticas
MP0522 Desenvolvemento de Redes Eléctricas e Centros de Transformación
MP0523 Configuración de Instalacións Domóticas e Automáticas
MP0524 Configuración de Instalacións Eléctricas
MP0527 Formación e Orientación Laboral
MP0528 Empresa e Iniciativa Emprendedora
MP0602 Xestión da Montaxe e do Mantemento de Instalacións Eléctricas

Ciclo Superior de Sistemas de telecomunicación e informáticos

Ciclo Superior de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (Probas Libres)
MP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións
MP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións
MP0559 Formación e orientación laboral
MP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil
MP0552 Sistemas informáticos e redes locais
MP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións
MP0560 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0555 Redes telemáticas
MP0554 Sistemas de produción audiovisual
MP0556 Sistemas de radiocomunicacións
MP0557 Sistemas integrados e fogar dixital
MP0601 Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións

Ciclo Superior de Automatización e robótica industrial

Ciclo Superior de Automatización e Robótica Industrial (Probas Libres)
MP0963 Documentación técnica
MP0970 Formación e orientación laboral
MP0964 Informática industrial
MP0961 Sistemas de medida e regulación
MP0962 Sistemas de potencia
MP0959 Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos
MP0960 Sistemas secuenciais programables
MP0967 Comunicacións industriais
MP0971 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0968 Integración de sistemas de automatización industrial
MP0966 Robótica industrial
MP0965 Sistemas programables avanzados

Ciclo Superior de Mantemento electrónico

Ciclo Superior de Mantemento Electrónico (Probas Libres)
MP1051 Circuítos electrónicos analóxicos
MP1052 Equipamentos microprogramables
MP1061 Formación e orientación laboral
MP1055 Mantemento de equipamentos de electrónica industrial
MP1058 Tecnicas e procesos de montaxe e mantem. de equip. electrónicos
MP1062 Empresa e iniciativa emprendedora
MP1059 Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico
MP1056 Mantemento de equipamentos de audio
MP1053 Mantemento de equipamentos de radiocomunicación
MP1057 Mantemento de equipamentos de vídeo
MP1054 Mantemento de equipamentos de voz e datos

FABRICACIÓN MECÁNICA

Ciclo Medio de Soldadura e Caldeiraría

Ciclo Medio de Soldadura e Caldeiraría (Probas Libres)
MP006 Metroloxía e Ensaios
MP007 Interpretación Gráfica
MP0091 Trazado, Corte e Conformación
MP0092 Mecanizado
MP0093 Soldadura en Atmósfera Natural
MP0094 Soldadura en Atmósfera Protexida
MP0095 Montaxe
MP0096 Formación e Orientación Laboral
MP0097 Empresa e Iniciativa Emprendedora

Ciclo Superior de Construcións Metálicas

Ciclo Superior de Construcións Metálicas (Probas Libres)
MP0162 Programación de Sistemas Automáticos de Fabricación Mecánica
MP0163 Programación da Produción
MP0165 Xestión da Calidade, Prevención de Riscos Laborais e Proteción Ambiental
MP0245 Representación Gráfica en Fabricación mecánica
MP0246 Deseño de Construcións Metálicas
MP0247 Definición de Procesos de Construcións Metálicas
MP0248 Procesos de Mecanizado, Corte e Conformación en Construcións Metálicas
MP0249 Procesos de Unión e Montaxe en Construcións Metálicas
MP0251 Formación e Orientación Laboral
MP0252 Empresa e Iniciativa Emprendedora

MADEIRA, MOBLE E CORTIZA

Ciclo Medio Carpintaría e Moble

Ciclo Medio Carpintaría e Moble (Probas Libres)
MP0542 Control de almacén
MP0548 Formación e orientación laboral
MP0538 Materiais en carpintaría e moble
MP0540 Operacións básicas de carpintaría
MP0541 Operacións básicas de moblaxe
MP0539 Solucións construtivas
MP0547 Acabamentos en carpintaría e moble
MP0543 Documentación técnica
MP0549 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0544 Mecanizado de madeira e derivados
MP0545 Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble
MP0546 Montaxe de carpintaría e moble

Ciclo Medio Instalación e Amoblamento

Ciclo Medio Instalación e Amoblamento (Probas Libres)
MP0542 Control de almacén
MP0782 Formación e orientación laboral
MP0538 Materiais en carpintaría e moble
MP0540 Operacións básicas de carpintaría
MP0541 Operacións básicas de moblaxe
MP0539 Solucións construtivas
MP0783 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0780 Instalación de carpintaría
MP0781 Instalación de estruturas de madeira
MP0779 Instalación de moblaxe
MP0778 Planificación da instalación

Ciclo Superior Deseño e Amoblamento

Ciclo Superior Deseño e Amoblamento (Probas Libres)
MP0987 Automatización en carpintaría e moble
MP0983 Fabricación en carpintaría e moble
MP0992 Formación e orientación laboral
MP0982 Procesos en industrias de carpintaría e moble
MP0984 Representación en carpintaría e moblaxe
MP0985 Prototipos en carpintaría e moble
MP0986 Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble
MP0988 Instalacións de carpintaría e moblaxe
MP0989 Deseño de carpintaría e moble
MP0990 Xestión da produción en carpintaría e moble
MP0993 Empresa e iniciativa emprendedora

QUÍMICA

TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

Ciclo Medio de Carrozaría

Ciclo Medio de Electromecánica de vehículos automóbiles

Ciclo Superior de Automoción

Ciclo Medio Emerxencias Sanitarias

Ciclo Medio Emerxencias Sanitarias (Probas Libres)
MP0052 Mantemento Mecánico Preventivo do Vehículo

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA (Probas Libres)
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

FABRICACIÓN MECÁNICA

FABRICACIÓN MECÁNICA (Probas Libres)
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

MADEIRA, MOBLE E CORTIZA

MADEIRA, MOBLE E CORTIZA (Probas Libres)
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

NOTA IMPORTANTE: O alumnado debe falar co profesor correspondente para optimizar esta información.

QUÍMICA

QUÍMICA  (Probas Libres)
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS (Probas Libres)
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL

FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (Probas Libres)
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA