Guía Documental (Sistema de Xestión da calidade)

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Inicio de curso Reunion Departamento: elección horarios. Logo do Claustro Inicio de Curso PR.71.PLA MD.71.PLA.08 Elección módulos
Conv: MD.55.CIN.01
Acta: MD.55.CIN.02
Programación de módulos Control entrega programación (LOXSE) ou validar en aplicación (LOE). Ata o 15 Outubro PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.02
LOE: Aplicación
Homoxenización criterios avaliación/cualificación Convocar o profesorado implicado para realizar a homoxenización e plan de calibración. (Acta departamento) Ata o 15 Outubro PR.76.CAL MD.76.CAL.02 Informe de Calibración
Activ. Complementarias á Formación Recoller as actividades complementarias á formación e logo aprobalas no departamento. Ata o 15 Outubro PR.75.ACF MD.75.ACF.01
Mantemento Ao remate de cada curso, cada Departamento ou Ciclo revisa os seus equipos, quedando constancia na Memoria final de curso de cada Departamento. Na primeira reunión de Departamento do curso seguinte, asígnanse os responsables de revisión de equipos (revisar si viñeron, si están adecuados marcado CEE e que non supoñan ningún risco para o profesorado/alumnado, etc), quedando recollida en acta da segunda reunión de Departamento os resultados da mesma. Ata o 15 Setembro PR.63.MAN Conv: MD.55.CIN.01
Acta: MD.55.CIN.02
Formación Recoller as necesidades formativas dos docentes do departamento. Enviar a Coordinadora de Formación. Ata o 15 Outubro PR.62.FOR MD.62.FOR.02
Programación do departamento Redactar e presentar a programación do departamento. Ata o 15 Outubro PR.71.PLA MD.71.PLA.05
Idioma da docencia dos módulos Cubrir estadillo módulos galego/castelan Ata o 15 Outubro   Xefatura

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Programación de módulos Control entrega programación (LOXSE) ou validar en aplicación (LOE). Ata o 15 Outubro PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.02
LOE: Aplicación
Homoxenización criterios avaliación/cualificación Convocar o profesorado implicado para realizar a homoxenización e plan de calibración. (Acta departamento) Ata o 15 Outubro PR.76.CAL MD.76.CAL.02 Informe de Calibración
Activ. Complementarias á Formación Recoller as actividades complementarias á formación e logo aprobalas no departamento. Ata o 15 Outubro PR.75.ACF MD.75.ACF.01
Formación Recoller as necesidades formativas dos docentes do departamento. Enviar a Coordinadora de Formación. Ata o 15 Outubro PR.62.FOR MD.62.FOR.02
Programación do departamento Redactar e presentar a programación do departamento. Ata o 15 Outubro PR.71.PLA MD.71.PLA.05
Idioma da docencia dos módulos Cubrir estadillo módulos galego/castelan Ata o 15 Outubro   Xefatura
Reunión mensual do departamento Convocar a reunión mensual de departamento Mensual R.O.C. Conv: MD.55.CIN.01
Acta: MD.55.CIN.02
Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e o resultado da revisión de equipos. Recollerase en acta. Mensual PR.75.PRO  

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Reunión mensual do departamento Convocar a reunión mensual de departamento Mensual R.O.C. Conv: MD.55.CIN.01
Acta: MD.55.CIN.02
Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta. Mensual PR.75.PRO  

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Reunión mensual do departamento Convocar a reunión mensual de departamento Mensual R.O.C. Conv: MD.55.CIN.01
Acta: MD.55.CIN.02
Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta. Mensual PR.75.PRO  

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Reunión mensual do departamento Convocar a reunión mensual de departamento Mensual R.O.C. Conv: MD.55.CIN.01
Acta: MD.55.CIN.02
Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta. Mensual PR.75.PRO  

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Reunión mensual do departamento Convocar a reunión mensual de departamento Mensual R.O.C. Conv: MD.55.CIN.01
Acta: MD.55.CIN.02
Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta. Mensual PR.75.PRO  

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Reunión mensual do departamento Convocar a reunión mensual de departamento Mensual R.O.C. Conv: MD.55.CIN.01
Acta: MD.55.CIN.02
Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta. Mensual PR.75.PRO  

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Reunión mensual do departamento Convocar a reunión mensual de departamento Mensual R.O.C. Conv: MD.55.CIN.01
Acta: MD.55.CIN.02
Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta. Mensual PR.75.PRO  

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Reunión mensual do departamento Convocar a reunión mensual de departamento Mensual R.O.C. Conv: MD.55.CIN.01
Acta: MD.55.CIN.02
Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta. Mensual PR.75.PRO  

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Reunión mensual do Departamento Convocar a reunión mensual de departamento Mensual R.O.C. Conv: MD.55.CIN.01
Acta: MD.55.CIN.02
Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta. Mensual PR.75.PRO  
Memoria do Departamento
Realizar e entregar a Memoria do Departamento ó Xefe de Formación. Ao final de curso PR.71.PLA MD.71.PLA.06 Memoria Dep
Control entrega Memorias
Realizar o control de entrega de memorias de módulos do departamento. Entregalo ó Xefe de Formación para validación. Ao final de curso PR.75.PRO MD.75.PRO.06 Folla Control

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Exencións Tramitar e emitir informe. 20 dias antes do inicio PR.75.FCT MD.75.FCT.07 Proposta
Reunión Inicial
Informar o alumnado e entregar cartafol. Antes do inicio da FCT PR.75.FCT MD.75.FCT.03 Actas
Seguimento Reunións quincenais no centro. Durante toda a FCT PR.75.FCT MD.75.FCT.03 Actas
Visitar as empresas (minimo dúas). Durante  a FCT PR.75.FCT  
Xustificación de gastos desprazamento. Final FCT   Xustificación Desprazamentos
 Enquisas  Enquisas ao alumnado de FCT.  Final FCT  PR.75.FCT  Aplicación de Enquisas
Enquisas as Empresas.  Final FCT  PR.75.FCT  Aplicación de Enquisas
 Avaliación Avaliar o módulo de FCT.  Según calendario  PR.75.AVA  Asinar actas do XADE
  Peche  Dilixencia de peche das carpetas FCT e entrega.     Logo da avaliación  PR.75.FCT  MD.75.FCT.01 Rexistro entrega
 Copia informe individualizado (para o expediente alumno).   Final FCT    

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Funcións da titoría “Libro da titoría” e PAT entregados, e dispoñibles na web. Todo o curso PR.75.ORI Libro da titoría
MD.75.ORI.03
Acollemento alumnado Acoller o alumnado e amosarlle as instalacións ao de nova incorporación. O inicio do curso PR.75.ACO Guía do alumnado 16_17
MD.75.ACO.01
Pasar a enquisa de acollemento logo de rematado o proceso. Aos 15 días do inicio do curso PR.75.ACO Aplicación de enquisas
Faltas Tramitar anulacións de matrícula. Nos 5 primeiros días de curso PR.75.AUL MD.75.AUL.02 Aper
MD.75.AUL.03 Com

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo

Avaliación inicial

(Titor/a 1º)

Coñecer características significativas do grupo. Convocar ó equipo docente. Entregar acta na xefatura de estudos. Gardar copia.
Logo de pechado o prazo de matrícula PR.75.AVA
Cuestionario Inicial
Acta de avaliación inicial
Modelo Acta
Elección delegado/a Entregar acta na xefatura de estudos. Gardar copia. 1ª quincena outubro PR.75.ORI Procedemento de elección
Acta de elección
MD.75.ORI.05
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal PR.75.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos PR.75.AUL MD.75.AUL.04 Aper
MD.75.AUL.05 Com
Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas PR.75.AUL MD.75.AUL.06
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas PR.75.AUL MD.75.AUL.07
Funcións Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.).
Cando xurda Libre
Libre
Reunións de equipo docente (Titor/a 2º) Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes PR.75.AUL MD.55.CIN.01 Conv
MD.55.CIN.02 Acta
Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual PR.75.PRO  

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal PR.75.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos PR.75.AUL MD.75.AUL.04 Aper
MD.75.AUL.05 Com
Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas PR.75.AUL MD.75.AUL.06
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas PR.75.AUL MD.75.AUL.07
Funcións Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.).
Cando xurda Libre
Libre
Reunións de equipo docente (Titor/a 2º) Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes PR.75.AUL MD.55.CIN.01 Conv
MD.55.CIN.02 Acta
Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual PR.75.PRO  

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal PR.75.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos PR.75.AUL MD.75.AUL.04 Aper
MD.75.AUL.05 Com
Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas PR.75.AUL MD.75.AUL.06
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas PR.75.AUL MD.75.AUL.07
Funcións Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.).
Cando xurda Libre
Libre
Reunións de equipo docente (Titor/a 2º) Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes PR.75.AUL MD.55.CIN.01 Conv
MD.55.CIN.02 Acta
Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual PR.75.PRO  
Avaliación 1ª: presidir a sesión de avaliación
Según calendario PR.75.AVA
Asinar acta no XADE

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal PR.75.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos PR.75.AUL MD.75.AUL.04 Aper
MD.75.AUL.05 Com
Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas PR.75.AUL MD.75.AUL.06
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas PR.75.AUL MD.75.AUL.07
Funcións Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.).
Cando xurda Libre
Libre
Satisfacción do labor docente (SLD) Pasar enquisas SLD ao alumnado. Xaneiro PR.75.AUL Aplicación de enquisas
Reunións de equipo docente (Titor/a 2º) Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes PR.75.AUL MD.55.CIN.01 Conv
MD.55.CIN.02 Acta
Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual PR.75.PRO  

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal PR.75.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos PR.75.AUL MD.75.AUL.04 Aper
MD.75.AUL.05 Com
Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas PR.75.AUL MD.75.AUL.06
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas PR.75.AUL MD.75.AUL.07
Funcións Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.).
Cando xurda Libre
Libre
Reunións de equipo docente (Titor/a 2º) Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes PR.75.AUL MD.55.CIN.01 Conv
MD.55.CIN.02 Acta
Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual PR.75.PRO  

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal PR.75.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos PR.75.AUL MD.75.AUL.04 Aper
MD.75.AUL.05 Com
Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas PR.75.AUL MD.75.AUL.06
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas PR.75.AUL MD.75.AUL.07
Funcións Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.).
Cando xurda Libre
Libre
Reunións de equipo docente (Titor/a 2º) Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes PR.75.AUL MD.55.CIN.01 Conv
MD.55.CIN.02 Acta
Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual PR.75.PRO  
Avaliación 1ª: presidir a sesión de avaliación
Según calendario PR.75.AVA
Asinar acta no XADE

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal PR.75.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos PR.75.AUL MD.75.AUL.04 Aper
MD.75.AUL.05 Com
Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas PR.75.AUL MD.75.AUL.06
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas PR.75.AUL MD.75.AUL.07
Funcións Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.).
Cando xurda Libre
Libre
Reunións de equipo docente (Titor/a 2º) Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes PR.75.AUL MD.55.CIN.01 Conv
MD.55.CIN.02 Acta
Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual PR.75.PRO  

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal PR.75.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos PR.75.AUL MD.75.AUL.04 Aper
MD.75.AUL.05 Com
Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas PR.75.AUL MD.75.AUL.06
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas PR.75.AUL MD.75.AUL.07
Funcións Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.).
Cando xurda Libre
Libre
Reunións de equipo docente (Titor/a 2º) Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes PR.75.AUL MD.55.CIN.01 Conv
MD.55.CIN.02 Acta
Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual PR.75.PRO  

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal PR.75.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos PR.75.AUL MD.75.AUL.04 Aper
MD.75.AUL.05 Com
Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas PR.75.AUL MD.75.AUL.06
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas PR.75.AUL MD.75.AUL.07
Funcións Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.).
Cando xurda Libre
Libre
Reunións de equipo docente (Titor/a 2º) Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes PR.75.AUL MD.55.CIN.01 Conv
MD.55.CIN.02 Acta
Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual PR.75.PRO  
Avaliación 1ª: presidir a sesión de avaliación.
Según calendario PR.75.AVA
Asinar acta no XADE
Reclamacións Atender as reclamacións. Nos 2 días despois da entrega de notas PR.75.AVA Resolver en 5 días
Memoria final ciclo Realizar e entregar a memoria final de ciclo ó Xefe de Departamento. Ao final de curso PR.75.PRO MD.75.PRO.05
Memoria final de Ciclo

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Información de Incorporación ao Centro
Integración do novo profesorado no Centro
 Setembro
PR.62.ACP MD.62.ACP.01:  Guía do Profesorado 16-17
Programación de módulos Elaborar a programación do/s módulo/s que se vaian impartir 15 Outubro PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.01
LOE: Aplicación
Homoxeneización 15 Outubro PR.76.CAL Homoxeneización coa xefatura do dpto. (Acta Dep.)
Calibración, cando proceda. Según plan calibración PR.76.CAL MD.76.CAL.01 (v2)
Informar o alumnado (obxectivos, contidos, criterios de cualificación, etc.) Na primeira semana do curso PR.75.PRO Resumo programación para o alumnado
Actividades Complementarias á Formación Propor as actividades complementarias á formación para o(s) seu(s) grupo(s) 15 Outubro PR.75.ACF MD.75.ACF.02 Ficha Solic.
MD.75.ACF.03
Autoriz. Familiar
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas… Seguimento semanal PR.75.AUL

Formato libre
Posible modelo

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas… Seguimento semanal PR.75.AUL Formato libre
Posible modelo
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente Seguimento mensual PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente Control semanal polo/a titor/ora PR.75.AUL XADE

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas… Seguimento semanal PR.75.AUL Formato libre
Posible modelo
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente Seguimento mensual PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente Control semanal polo/a titor/ora PR.75.AUL XADE

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas… Seguimento semanal PR.75.AUL Formato libre
Posible modelo
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente Seguimento mensual PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente Control semanal polo/a titor/ora PR.75.AUL XADE
Avaliación 1ª parcial: pór as notas no XADE;
avaliar
Según calendario 1ª Aval. PR.75.AVA Táboa Control Asistencia 16-17
Actas de avaliación
XADE: asinar

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas… Seguimento semanal PR.75.AUL Formato libre
Posible modelo
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente Seguimento mensual PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente Control semanal polo/a titor/ora PR.75.AUL XADE

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas… Seguimento semanal PR.75.AUL Formato libre
Posible modelo
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente Seguimento mensual PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente Control semanal polo/a titor/ora PR.75.AUL XADE

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas… Seguimento semanal PR.75.AUL Formato libre
Posible modelo
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente Seguimento mensual PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente Control semanal polo/a titor/ora PR.75.AUL XADE
Avaliación 2ª parcial: pór as notas no XADE;
avaliar
Según calendario 2ª Aval. PR.75.AVA Táboas Control Asistencia 16-17
Actas de avaliación
XADE: asinar
Recuperación En alumnado de 2º curso, previa á FCT, planificar as actividades de recuperación Despois da avaliación parcial de marzo PR.75.AVA MD.75.AVA.01 informe individualizado

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas… Seguimento semanal PR.75.AUL Formato libre
Posible modelo
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente Seguimento mensual PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente Control semanal polo/a titor/ora PR.75.AUL XADE

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas… Seguimento semanal PR.75.AUL Formato libre
Posible modelo
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente Seguimento mensual PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente Control semanal polo/a titor/ora PR.75.AUL XADE

Actividade
Acción
Prazo
Proced.
Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas… Seguimento semanal PR.75.AUL Formato libre
Posible modelo
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente Seguimento mensual PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente Control semanal polo/a titor/ora PR.75.AUL XADE
Avaliación 3ª e final: pór as notas no XADE; avaliar
avaliar
Según calendario avaliación PR.75.AVA Actas de avaliación
XADE: asinar
Recuperación Planificar as actividades de recuperación para alumnado con módulos pendentes Despois da avaliación parcial e final, en xuño PR.75.AVA MD.75.AVA.01 informe individualizado
Reclamacións Atender as reclamacións que xurdan Na avaliación final PR.75.AVA Informe departamento: formato libre
Memoria final de módulo(s) Realizar e entregar a memoria final de módulo(s) á titoría da ensinanza Ao final de curso PR.75.PRO MD.75.PRO.04 memoria final módulo