Datos d@ solicitante

Alumnado que desexe que os seus datos se inclúan nun ficheiro de demandantes de emprego. Pregámoslle que cobra o seguinte formulario (*campo obrigatorio):

1.   Datos Persoais:

2.   Estudos realizados:

3.   Enderezo:

4.   Autorización de inclusión dos datos personais: